woensdag 30 september 2009

Jürgen Bergbauer

Jürgen Bergbauer - untitled (Häuser no. 1)

Jürgen Bergbauer - Jardin a la francaise
untitled (broderie I) (Detail)

Jürgen Bergbauer - citta ideale (Detail) (2005)

Geen opmerkingen: